Trường trung học phổ thông Liên Hà
Email: info@thptlienha.edu.vn
Địa chỉ: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 02438825006