" PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG- CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP- VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI" " ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ KHĂN, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CỦNG CỐ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO"

Phó Hiệu Trưởng

Lê Văn Đường
Lê Văn Đường

Hiệu trưởng

Phạm Thị Hiền
Phạm Thị Hiền

Phó hiệu trưởng

Trần Thị Hải Châu
Trần Thị Hải Châu
Phạm Đức Duẩn
Phạm Đức Duẩn

Ngày sinh: 4/8/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thôn Gia lương-Xã Việt Hùng-Huyện Đông Anh-Thành Phố Hà Nội

Trình độ :Thạc Sỹ

Điện thoại riêng: 0989360186

Trường trung học phổ thông Liên Hà
Email: c3lienha@hanoiedu.vn
Địa chỉ: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 02438825006