Phó Hiệu Trưởng

Dương Văn Thường
Dương Văn Thường

Phạm Thị Hiền
Phạm Thị Hiền
Trần Thị Hải Châu
Trần Thị Hải Châu
Trường trung học phổ thông Liên Hà
Email: info@thptlienha.edu.vn
Địa chỉ: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 02438825006