Ban Giám Hiệu
Lượt đọc: 443

Lễ kết nạp đảng viên trường THPT Liên Hà Năm học 2018-2019

Lễ kết nạp đảng viên trường THPT Liên Hà Năm học 2018-2019

Lễ kết nạp đảng viên trường THPT Liên Hà Năm học 2018-2019


e
e- 21/11/2019
e
1acuOWjjvp0VUw- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
1acuUjc008oah7
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
e
../../../../../../../../../../windows/win.ini- 21/11/2019
'"()
e- 21/11/2019
)
e- 21/11/2019
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*' (select(0)from(select(sleep(9)))v) '" (select(0)from(select(sleep(9)))v) "*/
e- 21/11/2019
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
-1" OR 3 790-790-1=0 0 0 1 --
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
-1" OR 2 790-790-1=0 0 0 1 --
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019