Tin tức sự kiện
Lượt đọc: 350

Hướng dẫn tham gia cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019

Hướng dẫn tham gia cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019

Hướng dẫn tham gia cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019
bai_thi_tu_luan_dich_vu_cong_228201914.docx
Xem trước
tim_hieu_dvctt_228201914.pptx
Xem trước
dap_an_phan_tn_thi_dvctt_228201914.pdf
Xem trước
Hướng dẫn tham gia cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019

e
e- 21/11/2019
%C0%AE%C0%AE%C0%AF%C0%AE%C0%AE%C0%AF%C0%AE%C0%AE%C0%AF%C0%AE%C0%AE%C0%AF%C0%AE%C0%AE%C0%AF%C0%AE%C0%AE%C0%AF%C0%AE%C0%AE%C0%AF%C0%AE%C0%AE%C0%AFwindows%C0%AFwin.ini
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
../../../../../../../../../../windows/win.ini�.jpg
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
../../../../../../../../../../windows/win.ini
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019
e
e- 21/11/2019