Đoàn Thanh Niên

50 NĂM TỰ HÀO THẾ HỆ TRẺ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG THPT LIÊN HÀ

Sau sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, thấy rõ tầm quan trọng của tổ chức Đoàn trong công tác vận động, tập hợp thanh niên đi theo ngọn cờ lý tưởng của Đảng, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (họp tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 25/03/1961) đã quyết định lấy ngày 26/03/1931 là ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.