Học sinh
Lượt đọc: 2075

Bài tập Pascal lớp 11 Mảng 1 chiều

BÀI TẬP

 1. Viết chương trình Pascal nhập N số nguyên (n<100)
  • Hiện dãy số vừa nhập
  • Tính tổng các số chẵn, lẻ
 2. Viết chương trình Pascal nhập N số nguyên (n<100)
  • Hiện dãy số vừa nhập
  • Đếm các số chẵn, lẻ
 3. Viết chương trình Pascal nhập N số nguyên (n<100)
  • Hiện dãy số vừa nhập
  • Tính tổng các số chia hết cho 3
 4. Viết chương trình Pascal nhập N số nguyên (n<100)
  • Hiện dãy số vừa nhập
  • Tính tổng các số >10

 5. Viết chương trình Pascal nhập N số nguyên (n<100)
  • Hiện dãy số vừa nhập
  • Tính trung bình cộng các số vừa nhập (KQ lấy 2 chữ số thập phân)
 6. Viết chương trình Pascal nhập N số thực (n<100)
  • Hiện dãy số vừa nhập

  • Tính tổng các số >10
 7. Viết chương trình Pascal nhập N số thực (n<100)
  • Hiện dãy số vừa nhập
  • Đếm các số >15
 8. Viết chương trình Pascal nhập N số thực (n<100)